Ανάρτηση δασικών χαρτών

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων

Αποτύπωση, μελέτη και προστασία του περιβάλλοντοςΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Υπηρεσίες συμβούλου και υποστήριξη σε τεχνικά θέματα σύνταξης του Αστικού και Δασικού Κτηματολογίου.

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων φωτοερμηνείας και φακέλου αντιρρήσεων επί των αναρτημένων Δασικών Χαρτών.

Υπηρεσίες συμβούλου και διεκπεραίωση φακέλων δηλώσεων ιδιοκτησίας Αστικού Κτηματολογίου.

Τοπογραφικές αποτυπώσεις, αεροφωτογραφήσεις, φωτογραμμετρικές μελέτες – 3D modelling.

Μελέτες τεχνικών έργων: Συγκοινωνιακές (κατ. 10), Τοπογραφίας (κατ. 16), Υδραυλικές (κατ. 13), Δασικές (κατ. 24), Περιβαλλοντικές (κατ.27).

Εξειδικευμένα Σεμινάρια φωτογραμμετρίας και σχεδιασμού πτήσεων drones.

Λίγα λόγια για εμάςΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΟΛΥΖΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. είναι μια τεχνική μελετητική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2009 από στελέχη με πολυετή εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Ο κύριος τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η αποτύπωση, μελέτη και προστασία του περιβάλλοντος.Η Εταιρεία παρουσιάζει μία δυναμική ανοδική πορεία όλα τα χρόνια της λειτουργίας της και εξελίσσεται συνεχώς, τόσο σε οργανωτικό και επιστημονικό επίπεδο με διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού, όσο και σε τεχνικό επίπεδο με την παρακολούθηση νέων τεχνολογιών και διαρκή αναβάθμιση του εξοπλισμού της. Στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων κτηματολογίου, η εταιρεία μας έχει αναλάβει με απόλυτη επιτυχία τη διεκπεραίωση ενός μεγάλου αριθμού δηλώσεων Κτηματολογίου στους νομούς Τρικάλων και Λάρισας. Επιπλέον, η πολυετής εμπειρία μας στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων φωτοερμηνείας στο σύνολο της χώρας και η επιτυχής εκπροσώπηση των πελατών μας στις Επιτροπές Δασικών Αμφισβητήσεων, μας καθιστούν την πλέον αξιόπιστη εταιρία τεχνικών συμβούλων για τη διευθέτηση και τεκμηρίωση του δασικού ή μη, χαρακτήρα μιας έκτασης.

Αλίνα Κουτρουμπή

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΜSc
Ειδικός Τηλεπισκόπησης - G.I.S.

Απόστολος Ντέρης

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
Ειδικός Φωτογραμμετρίας
Drone operator

Ιωάννης Τριγώνης

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ MSc
Drone operator

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αναρτημένου Δασικού Χάρτη

 • 1o BHMA

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  1. Απλό Αντίγραφο Ταυτότητας – Διαβατηρίου
  2. Αποδεικτικό ΑΦΜ – Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτου που υποβάλλεται στη ΔΟΥ, εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου σε ΕΓΣΑ ‘87
  4. Αποδεικτικά που θεμελιώνουν το Έννομο συμφέρον του πολίτη επί του ακινήτου (συμβολαιογραφικά έγγραφα με πράξη μεταγραφής, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, κ.λπ)
 • 2o BHMA

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΜΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 • 3o BHMA

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • 4o BHMA

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ)

 • 5o BHMA

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

 • 6o BHMA

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • 7o BHMA

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Συχνές ερωτήσεις

Σε εφαρμογή του Νόμου 4389/2016, η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών, όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται Δασικός Χάρτης συγκροτούνται Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

Ο Δασικός  Χάρτης αναρτάται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. κατόπιν απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, που έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση (ενώ είναι).

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται  αποκλειστικώς στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων που εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Η ανωτέρω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού.

Επισημαίνουμε πως υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Στην περίπτωση που ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση δεν περιλαμβάνεται στο Δασικό Χάρτη,  αντιρρήσεις μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Αντιρρήσεις υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/ πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση, πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες ηλεκτρονικές φόρμες αντιρρήσεων, όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.

Αντιρρήσεις που οφείλονται σε παράλειψη να απεικονιστούν πράξεις της διοίκησης στο Δασικό Χάρτη (πχ. Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις του αρ. 14 Ν. 998/79, σχέδια πόλης και οικισμοί των παρ. 2α και 2β του αρ. 23 Ν.3889/10, Διανομές κλπ), εξαιρούνται της καταβολής του ειδικού τέλους. Ομοίως εξαιρούνται της καταβολής του ειδικού τέλους, οι αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις της διαδικασίας του αρ. 14 Ν.998/79. Στις περιπτώσεις υποβολής αντιρρήσεων ατελώς, αυτές δε θα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, εντός της σχετικής προθεσμίας, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, προκειμένου οι αντιρρήσεις να καταχωριστούν κατ΄εξαίρεση από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων στην ανάρτηση των Δασικών Χαρτών είναι μόνον 60 ημερολογιακές ημέρες (και 20 επιπλέον ημέρες για τους κατοίκους του εξωτερικού), χωρίς να προβλέπεται από το Νόμο η δυνατότητα του να δοθεί η οποιαδήποτε παράταση σε αυτές τις προθεσμίες.

Αμέσως μετά, για τις περιοχές και τα ακίνητα που δεν θα έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, ο Δασικός Χάρτης κυρώνεται, καθίσταται οριστικός και αναρτάται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, όποιος έχει ένα γεωτεμάχιο (ή σπίτι κλπ), που φαίνεται να έχει πρόβλημα στον Δασικό Χάρτη και ο ιδιοκτήτης του δεν υποβάλλει αντίρρηση στην διαδικασία της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, από την στιγμή που θα κυρωθεί αυτός ο χάρτης, ο ιδιοκτήτης αυτού του γεωτεμαχίου:

 1. Δεν θα μπορεί πλέον να το πουλήσει,
 2. Δεν θα μπορεί να το μεταβιβάσει,
 3. Δεν θα μπορεί να πάρει καμία αγροτική επιδότηση (γιατί το γεωτεμάχιο του θα θεωρείται πλέον δασική έκταση),
 4. Όταν γίνει η κτηματογράφηση στην συγκεκριμένη περιοχή, το Ελληνικό Δημόσιο θα το δηλώσει σαν δική του ιδιοκτησία και αυτός που το κατέχει θα πρέπει να αποδείξει (με πολύ δύσκολο τρόπο) ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

Ο πολίτης δηλαδή, που δεν θα υποβάλλει αντίρρηση για μια ιδιοκτησία του, που φαίνεται να έχει πρόβλημα στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη, θα μπει σε μια μεγάλη ταλαιπωρία και περιπέτεια, με άγνωστο τέλος.

Σημειώνεται επίσης ότι, αν κυρωθεί ένας Δασικός Χάρτης, αλλάζει μόνον μετά από εκδίκαση σχετικής αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μια διαδικασία που, εκτός από μεγάλο κόστος, απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής, ενώ η εμπειρία έχει δείξει ότι οι πιθανότητες του να κερδίσει ο πολίτης μια υπόθεση εκεί, είναι ελάχιστες.

Άρα, όταν αναρτάται ένας Δασικός Χάρτης, οι πολίτες θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν δύο πράγματα:

α.     Πρώτα από όλα να ενημερωθούν για το εάν ιδιοκτησίες τους φαίνεται να έχουν κάποιο πρόβλημα σχετικά με την δασική νομοθεσία.

Όσοι πολίτες έχουν πρόσβαση στο internet και μπορούν να εντοπίσουν τις ιδιοκτησίες τους πάνω στους αναρτημένους ορθοφωτοχάρτες, μπορούν να κάνουν και μόνοι τους αυτόν τον έλεγχο, κάνοντας αναζήτηση στην ειδική ιστοσελίδα, που θα έχει αναρτηθεί ο Δασικός Χάρτης.

Οι υπόλοιποι, θα πρέπει να μάθουν που είναι τα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη που θα έχουν συσταθεί για αυτό τον σκοπό και να πάνε σε αυτά να ενημερωθούν, έχοντας μαζί τους οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει τον εντοπισμό των ιδιοκτησιών τους (για παράδειγμα, Τοπογραφικά Διαγράμματα, αποσπάσματα από το ελαιοκομικό μητρώο που δείχνουν τις συντεταγμένες των χωραφιών τους κλπ).

Εάν δεν μπορέσουν και εκεί να μάθουν με σιγουριά τι γίνεται, θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν επιστήμονα (π.χ. ιδιώτη Δασολόγο μελετητή), που κατέχει το αντικείμενο και έχει την τεχνογνωσία για να τους βοηθήσει.

β.      Από τη στιγμή που αποδειχτεί ότι κάποιες από τις ιδιοκτησίες τους έχουν πρόβλημα με τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλουν σχετική αντίρρηση.
Γιατί, αν το αμελήσουν ή αν δεν του δώσουν την πρέπουσα σημασία, θα μπλεχτούν σε μια τόσο πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, που όχι μόνο θα τους κοστίσει πολύ περισσότερο, αλλά που επίσης δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα έχει αίσιο τέλος για αυτούς.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου) σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την ΕΚΧΑ Α.Ε. κατάρτισε πρόγραμμα ανάρτησης Δασικών Χαρτών ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
13-Ιαν-2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
20-Ιαν-2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
27-Ιαν-2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΧΑΪΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3-Φεβ-2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΙΟΥ
10-Φεβ-2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα Δασικό Χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.

Αντιρρήσεις, ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο Δασικό Χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου, θεμελιώνεται με την επίκληση εμπράγματος ή ενοχικού δικαιώματος.

Εμπράγματα δικαιώματα, όπως είναι η κυριότητα, η υποθήκη και οι δουλείες (προσωπικές δουλείες π.χ. επικαρπία και οίκηση και πραγματικές δουλείες όπως δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.), αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ., με τα οποία συστήνεται (ή προκειμένου για το δικαίωμα της κυριότητας αποκτάται πρωτοτύπως) ή μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται δικαίωμα κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτατη χρησικτησία, θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά της χρησικτησίας, έγγραφα τα οποία, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και παρέχουν έρεισμα αν καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών. Στα υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και αντίγραφο του εντύπου Ε9, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Ενοχικά δικαιώματα, τα οποία είναι απεριόριστα και ενδεικτικά αναφέρονται, προκειμένου για ακίνητα, η μίσθωση, η επίμορτη αγροληψία, η χρονομεριστική μίσθωση και το προσύμφωνο πώλησης − δωρεάς ακινήτου.

Για την μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα, μακρότερο από εννέα έτη, απαιτείται η μίσθωση να έχει καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που να έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ/ Υποβολή Αντιρρήσεων.

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αντιρρήσεις για περισσότερους του ενός ενδιαφερομένους, η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων σας δίνει τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), να δημιουργήσετε λογαριασμούς για περισσότερους από έναν χρήστες. Επομένως, για κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να δημιουργηθεί διαφορετικό όνομα χρήστη (username).

Για να ξεκινήσετε επιλέγετε τον ΟΤΑ που ανήκει η έκταση για την οποία θα υποβάλλετε τις αντιρρήσεις.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μια αυτοτελή έκταση την οποία αμφισβητείτε. Αν η έκταση αυτή εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ΟΤΑ, επιλέγεται τον ΟΤΑ στον οποίο βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασής σας και, στη συνέχεια, περιγράφετε την έκταση πάνω στον χάρτη. Προϋπόθεση είναι να βρίσκονται οι Δασικοί Χάρτες όλων των ΟΤΑ (στους οποίους εκτείνεται η έκτασή σας) σε ανάρτηση την ίδια χρονική περίοδο.

Αντιρρήσεις υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/ πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση, πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες ηλεκτρονικές φόρμες αντιρρήσεων, όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.

Για το σύνολο των αντιρρήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον, καθώς και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα στοιχεία/έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή, με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), το οποίο ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων, που υπέβαλε ηλεκτρονικά. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Η υποβολή των αντιγράφων των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον, καθώς και των λοιπών συνυποβαλλομένων στοιχείων/εγγράφων, μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.

Προκειμένου να υποβάλετε αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, υπάρχουν τρία βασικά βήματα.  Συγκεκριμένα πρέπει να:

Α. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων,

Β. Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.

Γ. Να καταβάλλετε το  ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης.

Με την ολοκλήρωση υποβολής αντίρρησης θα λάβετε Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων.

Στην περίπτωση, που δεν έχουν συμπληρωθεί τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου, οι γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87), των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/ χορτολιβαδικός χαρακτήρας,η υποβολή αντιρρήσεων δεν γίνεται αποδεκτή από το σύστημα.

Σε ότι αφορά στον γεωχωρικό προσδιορισμό των αμφισβητούμενων εκτάσεων, τα στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου μπορούν να υποβάλλονται και υπό μορφή αρχείων ASCII, gml, DXF (κλειστή πολυγωνική δομή).

Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της  προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:

Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).  

Ενδεικτικά:

1) Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και  δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)

2) Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.

Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.

Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

3) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Γ.  Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Δ.  Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ε.  Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.

Στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως:

 • Η εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων δίνει τη δυνατότητα να διατυπώσετε με κείμενο τους λόγους για τους οποίους προβαίνετε σε αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Αν το κείμενο είναι μεγάλο, έχετε εναλλακτικά τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχείο (είτε σαρώνοντας χειρόγραφο κείμενο, είτε αποθηκεύοντας ηλεκτρονικό κείμενο σε μορφή .pdf) και στη συνέχεια να το υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα συνυποβαλλόμενα έγγραφα.
 • Η εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας των αντιρρήσεων σε μια άλλη χρονική στιγμή, όμως μόνο όταν οι αντιρρήσεις έχουν αποκτήσει κατάσταση (status) “ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ”. Η κατάσταση αυτή επέρχεται, αφού επιλέξετε ΟΤΑ και οριοθετήσετε την έκταση που αφορούν οι αντιρρήσεις. Mόνο τότε μπορείτε να αποθηκεύσετε τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις, να εξέλθετε από την εφαρμογή, και να συνεχίσετε σε άλλη χρονική στιγμή αν το επιθυμείτε. Όταν όμως επιλέξετε και υποβάλετε τις αντιρρήσεις (οπότε αυτές τρέπονται από δοκιμαστική σε προσωρινή καταχώριση) οι αντιρρήσεις δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν από εσάς.
 • Η εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων δίνει τη δυνατότητα διαγραφής αντιρρήσεων, όμως μόνο στην περίπτωση που είναι σε δοκιμαστική κατάσταση.
 • Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διόρθωση σε μια αντίρρηση που έχει υποβληθεί οριστικά. Εφόσον διαπιστώσετε ότι έχετε κάνει λάθος σε αντίρρηση που υποβάλατε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, θα πρέπει να υποβάλετε «Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Αντιρρήσεων» στο Γραφείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών.

Στην αίτηση διόρθωσης αναγράφονται:

 1. Αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.
 2. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 3. Συνημμένα έγγραφα.
 4. Υπογραφή ενδιαφερόμενου.

Αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης διόρθωσης είναι το έντυπο της αντίρρησης όπου συμπληρώνονται μόνο τα πεδία που αλλάζουν.

Τα συνημμένα είναι:

 1. Αν στα πεδία συμπεριλαμβάνονται τα: Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΔΤ, Ημ. Γέννησης, πρέπει να επισυνάπτεται φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
 2. Αν στα πεδία αυτά συμπεριλαμβάνεται το ΑΦΜ πρέπει να επισυνάπτεται φωτοτυπία αποδεικτικού ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.λπ.).
 3. Κάθε άλλο στοιχείο που περιλαμβάνει στοιχεία τεκμηρίωσης της διόρθωσης.

Προσοχή! Η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζει την διόρθωση όλων των στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης εκτός από την διόρθωση – τροποποίηση του πολυγώνου της αντίρρησης, καθώς οι συντεταγμένες αυτού δεν είναι δυνατό να αλλάξουν. Η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται με την ανάκληση εκ μέρους του ενιστάμενου της αντίρρησης με το λανθασμένο πολύγωνο και την υποβολή αντίρρησης εκ νέου με το διορθωμένο πολύγωνο.

Για να επιβεβαιώσετε πως η υποβολή των αντιρρήσεων έχει γίνει με επιτυχία, θα πρέπει να έχετε:

 • καταβάλει το Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων
 • εκτυπώσει το Αποδεικτικό Υποβολής
 • αποστείλει τα απαραίτητα έγγραφα είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οιοδήποτε πρόβλημα, τότε το αρμόδιο Γραφείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε.

 • Πριν ή μετά την οριστική υποβολή της αντίρρησης μπορώ να καταθέσω συμπληρωματικά στοιχεία στο Γραφείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο «Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων».

Στην αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων αναγράφονται:

 1. Αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης
 2. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 3. Συνημμένα στοιχεία (Συμπληρωματικά Στοιχεία)
 4. Υπογραφή ενδιαφερόμενου

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται έχει ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα πέντε (45) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ.

 

Σημειώνεται ότι από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον Δασικό Χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).

Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

 • με πιστωτική κάρτα (mastercard ή visa)
 • με μετρητά στις παρακάτω τράπεζες (σχετικές οδηγίες θα βρείτε στην ειδική εφαρμογή)

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΑΜΕΙΟ INTERNET ΑΤΜ’S EASYPAY AYTOMATA ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 ALPHA BANK
2 HSBC
3 EFG EUROBANK
4 ΑΤΤΙΚΗΣ
5 ΕΘΝΙΚΗ
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΩΝ
8 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ*

* Η πληρωμή μπορεί να γίνει και σε όλα τα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ

* Παρέχεται έκπτωση 10% κατά την πληρωμή του ειδικού τέλους της αντίρρησης μόνο για τους πολίτες που υποβάλλουν ολόκληρο το φάκελο μέσω διαδικτύου (internet), δηλαδή μόνο αν ο χρήστης επιλέξει ηλεκτρονική αποστολή των συνυποβαλλομένων εγγράφων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω τραπέζης θα πρέπει να εκτυπώσετε το έντυπο υπολογισμού ειδικού τέλους, διότι είναι απαραίτητη η προσκόμισή του στην τράπεζα, και να πληρώσετε το αναγραφόμενο αντίτιμο. Μετά την παρέλευση 24ώρου, οπότε θα έχει εμφανισθεί η πληρωμή σας, μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή και να εκτυπώσετε το Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων.

Τι είναι οι δασικοί χάρτες;

Οι Δασικοί Χάρτες είναι διαγράμματα σε ψηφιακή μορφή, στα οποία αποτυπώνονται, πάνω σε πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες, οι οριογραμμές των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, επί των οποίων εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (Υπ. ΑΑΤ, 1999).

Συγκεκριμένα οριοθετούνται οι εξής εκτάσεις:

 • Οι δασικές ή μη εκτάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στους ιστορικούς ορθοφωτοχάρτες (κατά κανόνα έτους 1945, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη καθολική αεροφωτογράφηση της χώρας)
 • Οι δασικές ή μη εκτάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στους πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες (χρησιμοποιούνται αυτοί που προέκυψαν από αεροφωτογραφίες έτους 2007 – 2009)

Επιπλέον αποτυπώνονται :

 • Τα όρια των οριοθετημένων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων
 • Τα όρια των εποικιστικών εκτάσεων
 • Τα όρια των τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού, που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία της κάθε περιοχής και
 • Τα όρια των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί ως δασωτέες ή αναδασωτέες.
 • Τα Άλση και Πάρκα εντός των ορίων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως

Η διερεύνηση της βλάστησης στο παρελθόν για την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων πραγματοποιείται με τη χρήση αεροφωτογραφιών λήψης 1945/1960, αλλά και προγενέστερων λήψεων όπου υπάρχουν (π.χ. για το Ν. Αττικής χρησιμοποιούνται και αεροφωτογραφίες λήψης 1937) ως το μοναδικό και παλαιότερο υλικό, το οποίο καλύπτει ενιαία την ελληνική επικράτεια.

Αντίστοιχα, η οριοθέτηση και καταγραφή των υφιστάμενων δασών και δασικών εκτάσεων συνίσταται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της βλάστησης, που καλύπτει μια έκταση, μέσω της ερμηνείας αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης, επαληθευόμενης επί του εδάφους.

Ο συνδυασμός της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφορετικής ημερομηνίας λήψης, μιας παλαιάς (1945/1960) και μιας πρόσφατης (π.χ. 2007), που καλύπτουν την ίδια περιοχή, μπορεί να αποδώσει τις παρακάτω καταστάσεις:

 • εκτάσεις που ήταν και παρέμειναν δάση και δασικές
 • εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε
 • εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε.

Πιο αναλυτικά οι κωδικοί και η περιγραφή των εκτάσεων που αποτυπώνονται σε ένα Δασικό Χάρτη είναι:

Κωδικός Κατηγορία χαρακτηρισμένης έκτασης
ΔΔ Δάση & Δασικές εκτάσεις στις ιστορικές και πρόσφατες αεροφωτογραφίες (Α/Φ)
ΔΑ Δάση & Δασικές εκτάσεις στις ιστορικές Α/Φ – άλλης μορφής στις πρόσφατες Α/Φ
ΑΔ Άλλης μορφής στις ιστορικές Α/Φ –   Δάση & Δασικές εκτάσεις στις πρόσφατες Α/Φ
ΠΔ Δάση & Δασικές εκτάσεις σύμφωνα με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού
ΑΛ Άλση & Πάρκα εντός σχεδίου πόλεως
ΑΝ Δασωτέες & Αναδασωτέες εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί με απόφαση της αρμόδιας Δασικής Αρχής
ΑΑ Άλλης μορφής εκτάσεις στις ιστορικές και πρόσφατες Α/Φ
ΠΑ Άλλης μορφής εκτάσεις σύμφωνα με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού

 

* Επισημαίνουμε πως οι κατηγορίες έκτασης του «Πρόσφατου Ορθοφωτοχάρτη», που αφορούν σε «πεδινές χορτολιβαδικές» εκτάσεις με χαρακτηρισμό «ΧΧ», «ΧΑ» και «ΑΧ», ενσωματώνονται και απεικονίζονται στο «Δασικό Χάρτη» με τη κατηγορία «ΑΑ», ενώ οι εκτάσεις με χαρακτηρισμό «ΠΧ» ενσωματώνονται και απεικονίζονται στο «Δασικό Χάρτη» με τη κατηγορία «ΠΑ».

 

 

Μετά τη σύνταξη, τον έλεγχο και τη θεώρηση των Δασικών Χαρτών από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών των Νομών, οι Δασικοί Χάρτες αναρτώνται ως "Προσωρινοί", προκειμένου να λάβουν γνώση οι πολίτες για το χαρακτηρισμό που έχει αποδοθεί στο ακίνητό τους και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις – αντιρρήσεις.

Η ανάρτηση πραγματοποιείται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

(KANTE ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Στον αναρτώμενο Δασικό Χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν επιτρέπεται να τεθούν ή να προβληθούν θέματα ιδιοκτησίας επί των εκτάσεων, ούτε να θιγούν δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών. Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Για όσες περιοχές δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, ο Δασικός Χάρτης «κυρώνεται» (δηλαδή, οριστικοποιείται) και δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Έτσι έχουμε την «μερική κύρωση» του Δασικού Χάρτη.

Οι αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί, εκδικάζονται από τις ΕΠΕΑ (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων), οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του αρμόδιου Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελούνται από έναν Δασολόγο δημόσιο υπάλληλο ως Πρόεδρο, από ένα Δασολόγο, ή Γεωπόνο, ή Τοπογράφο (πάντα δημοσίους υπαλλήλους) ως μέλος, και από έναν Δικηγόρο, επίσης ως μέλος, τον οποίο υποδεικνύει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος.

Με βάση τις αποφάσεις αυτών των Επιτροπών, οριστικοποιείται και το υπόλοιπο κομμάτι του Δασικού Χάρτη («ολική κύρωση») και αποστέλλεται και πάλι αμέσως για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Μετά την κατάρτιση και κύρωση των Δασικών Χαρτών κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπράγματων σχέσεων στις δασικές εν γένει εκτάσεις που αποτυπώνονται στους Δασικούς Χάρτες είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών του Νομού, με το οποίο θα βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, η ανυπαρξία δικαιωμάτων του Δημοσίου επ’ αυτής και η αυτοτέλεια ή η νόμιμη κατάτμησή της.

Η καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων στοχεύει στην:

α) Περιβαλλοντική προστασία δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων (που επίσης καταγράφονται κατά τη διαδικασία κατάρτισης Δασικών Χαρτών)

β) Προβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις διαδικασίες του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΚ) και την ολοκληρωμένη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος

γ) Αποκάλυψη και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας, σημαντικό μέρος της οποίας είναι τα δάση, οι δασικές και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις

δ) Δημιουργία βασικής πληροφοριακής υποδομής για τη δημιουργία του Δασολογίου.

Έχετε απορίες;

Kαλέστε μας στα τηλ:
2431034777 - 6978558931 - 6937230110

ή στείλτε μας e-mail στο:
info@olyzon.gr